Privacyverklaring

Knap Dier, gevestigd aan Vliertwijksestraat 33 5243RG Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vliertwijksestraat 33
5243RG Rosmalen
06 – 820 407 80

Knap Dier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het doen van een aankoop via de webshop, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knapdier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Knap Dier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Knap Dier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De webshop is ontwikkeld met software van Woocommerce. Gegevens die bij een aankoop via de webshop worden verzameld, worden niet aan derden verstrekt.

Knap Dier maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft 365 heeft geen toegang tot het postvak van Knap Dier. 
Knap Dier behandelt al het email-verkeer vertrouwelijk.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Knap Dier gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Knap Dier verzamelt reviews via het platform van Google. Als je een review achterlaat via Google dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Google publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heeft Knap Dier aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maken wij gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die door jou zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op mijn website


Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan jouw persoonlijke gegevens. Om deze gegevens te anonimiseren, zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

PostNL

Als je een bestelling bij Knap Dier plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Knap Dier maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als je een bestelling bij Knap Dier plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maakt Knap Dier gebruik van de diensten van Eboekhouden.

Knap Dier deelt je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouding is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. 

Knap Dier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: een jaar na datum fotoshoot/bestelling via de webshop.

Knap Dier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Knap Dier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knap Dier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@knapdier.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Knap Dier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Knap Dier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@knapdier.nl.